เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจาก Bangkok

นายกรัฐมนตรี (นร.) โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

Read more

พยาธิปอดหนู อันตรายใกล้ตัว

พยาธิปอดหนู หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พยาธิหอยโข่ง นั้น มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Angiostrongylus cantonensis เป็นพยาธิตัวกลมในกลุ่ม Angiostrongyliasis โดยส่วนมากแล้วจะพบในหลอดเลือดแดงของปอดหนู จำพวกเช่น หนูนา หนูท่อ และนั่นก็เป็นที่มาของชื่อ “พยาธิปอดหนู” นั่นเอง ลักษณะของพยาธิปอดหนู จะเป็นพยาธิตัวกลม ตัวเต็มวัยขนาด 2-3 เซ็นติเมตร

Read more